O mně

Nabízím pomoc jednotlivcům i rodinám s dětmi v rámci individuální psychoterapie a dyadické vývojové psychoterapie.

Absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii pod záštitou IAPSA, díky kterému jsem pronikla do dynamiky skupinových terapeutických procesů – jak naše dřívější prožitky spoluutváří a podmiňují to, jak se vztahujeme k okolí, a co prožíváme (pociťujeme) ve vztazích. Pochopila jsem, jak vytvoření korektivních zkušeností s terapeutem, případně i dalšími osobami ve skupině, může zlepšovat naše sebeprožívání i vztahy k okolí.

V současné době pokračuji ve výcviku v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii (PBSP). PBSP je psychoterapeutický systém, který pomáhá zmírňovat vliv negativních emočně vztahových zkušeností z dětství na život v dospělosti díky novým emočním zkušenostem. Pracujeme také se signály a potřebami našeho těla, do kterého se naše emoce v průběhu života propisují.

Dále jsem se účastnila výcviku v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP) Astra DDP, což mi poskytlo hlubší vhled do mechanismu vytváření vztahové vazby mezi rodiči a dětmi a pochopení jejího vlivu na dozrávání dětského mozku z hlediska nejnovějších výzkumů neurověd. Získala jsem rámec pro práci s rodiči a dětmi a podporu upevňování nebo utváření vzájemně uspokojivého vztahu mezi rodiči a dětmi.

Mé právní vzdělání a práce s klienty ve složité životní situaci mě přivedly k mediaci, když jsem hledala efektivnější způsoby, jak dosáhnout dohody o péči o děti, a rozšířila mi pohled na řešení rozpadů a rozchodů rodin. V případě rozpadu rodiny nabízím pomoc s orientací v nové životní situaci a s hledáním řešení, které by mělo co nejmenší psychologické dopady na váš život i život vašich dětí.

Můj zájem o pochopení fungování lidské psychicky mě vede k neustálému vzdělávání a účasti na řadě odborných seminářů, a to i v rámci jiných terapeutických přístupů.

Cílem terapie je podpořit Váš emocionální a psychický rozvoj, zlepšit vztah k sobě a okolí a posílit vztahy v rodině.